پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393 امروز:
اصفهان، خیابان آمادگاه، مهمانسرای بین المللی عباسی
تلفن : 19-2226010-0311
نمابرهتل : 2226008-0311
نمابر روابط عمومی : 2211268-0311
صندوق پستی 191/81465
www.abbasihotel.ir
e-mail:info@abbasihotel.ir
آدرس هتل
#1
تصویر روز
اطلاعات در دسترس نیست
آمـــار سـایت